OBCHODNÍ PODMÍNKYZboží lze objednat:


Objednávka musí obsahovat následující informace:


Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení se vyskytly nějaké nesrovnalosti, kupující neprodleně kontaktuje prodávajícího (viz kontakty). Přeje-li si kupující potvrzení objednávky telefonicky, zřetelně to vyznačí na objednávce.


 OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY


Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.


Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího. 

Podáním objednávky některým z výše uvedených způsobů kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů.


PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO 


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zboží, obdrží kupující daňový doklad a záruční list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.


Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky, nebo nám byla sdělena během registrace, jsou firmou Aleš Bauer, AL-BA považována za důvěryhodná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.


Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.


Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:


V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího  a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)


Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.


PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO


Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být případně objednané zboží zasláno.


Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


Kupující má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku (týká se pouze objednávek podaných  e-mailem, nebo přes e-shop) . Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím (včetně všech poskytnutých dokladů a dokladu o koupi), na vlastní náklady poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud kupující splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů. po vrácení zboží. Prodávající vrací finanční prostředky na jeho účet po podpisu dobropisu zaslaném prodávajícímu.


Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v těchto případech:


Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou  formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.


Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí balíku v případě jeho poškození, nebo neúplné zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat poštou nebo e-mailem prodávajímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamce poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamce ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


Platební podmínky


V současné době je možné platit těmito způsoby.Prodávající se vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy  při potvrzení objednávky potvrdí též platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedena na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální  (nižší) cenu.


Stav skladu