Reklamační řád

Reklamační řád

 

1)            VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ


a)            Tento reklamační řád byl zpracován dle platného Obchodního zákoníku a Občanského zákoníku se všemi příslušnými novelami a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u firmy Aleš Bauer, AL-BA a jeho reklamace byla uplatněna v záruční době. 

b)            Ke každému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako záruční list, pokud není přiložen přímo od výrobce. 

c)            Zákazník nás musí ihned informovat (nejpozději do 48 hodin od převzetí), pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (druh nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný doklad.


2)            ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

a)            Není-li na záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

b)            Prodávající se zavazuje vyměnit nebo opravit (dle vlastního uvážení) kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka plně obnovena v plné výši. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.

c)            Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

  • mechanickým poškozením, neodborným zacházením či obsluhou
  • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží bylo poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

d)            Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním výrobku. 

e)            V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od smlouvy.


 3)          REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

a)            V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace naše servisní středisko.

b)            Zákazník může uplatnit reklamaci u prodávajícího doručením zboží poštou nebo osobně na adresu firmy.

c)            Je vhodné zboží zaslat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamce.

d)            Veškeré náhrady za poštovné dle bodu 3 odst. c) budou zákazníkovi vyúčtovány po vyřízení reklamačního řízení.

e)            K reklamovanému zboží je nutné doložit (není-li stanoveno jinak):

  • záruční list, byl-li se zbožím dodán a daňový doklad
  • přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou

              Je-li reklamce uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy.

f)            V případě neuznání reklamace bude zákazníkovi vystaven nový zakázkový list s předběžnou cenou opravy. V tomto případě zaniká povinná lhůta 30 dní na vyřízení opravy.